info
Preselili smo se - novi naslov: WEBS d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana.

Obdelujem
0 item(s)

Nahajate se tukaj: Domov / Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja preko spletnega mesta www.webs.si

SPLOŠNA DOLOČILA

1.
Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Webs d.o.o. (v nadaljevanju Webs), kot upravitelj spletnega mesta na naslovu www.webs.si, kjer ponuja svoje storitve in tretja oseba (v nadaljevanju stranka), ki preko spletnega mesta veljavno odda elektronsko naročilo, s katerim naroči storitve Webs, ali opravi drug posel na spletnem mestu. Splošni pogoji urejajo odnose med Webs in stranko in so za obe pogodbeni stranki zavezujoči. Stranka ne more veljavno opraviti želenega posla, ali naročiti druge želene storitve pri ponudniku Webs, če se predhodno s temi splošnimi pogoji ne strinja.

2.
S temi splošnimi pogoji se podrobneje opredeljuje predvsem:

 • Vrste storitev;
 • Registracija stranke;
 • Pogoji in način sklenitve pogodbe;
 • Obseg, način in pogoji opravljanja storitev;
 • Sprememba in prekinitev pogodbenega razmerja;
 • Plačilni pogoji in cene storitev;
 • Postopek reklamacije;
 • Varnostni pogoji in varovanje osebnih podatkov;
 • Sodna pristojnost;

VRSTE STORITEV

3.
Webs preko svojega spletnega mesta ponuja predvsem naslednje storitve:

 • Zakup prostora na strežnikih oziroma gostovanje strežnikov;
 • Prodaja vseh mednarodnih domen in domen pod vrhnjo domeno .si;
 • Oblikovanje in izdelava spletnih strani;
 • Zamenjava – prodaja kriptovalute Bitcoin preko Avtomata (Avtomated Teller Machine);

Zamenjava – prodaja kriptovalute Bitcoin preko Avtomata

4.
Na Avtomatu je stranki preko uporabniškega vmesnika omogočen nakup in prodaja kriptovalute Bitcoin.
Nakup ali prodajo lahko opravi polnoletna fizična ali pravna oseba v skladu z veljavno zakonodajo.
Odkupna ali prodajna cena Bitcoina sta stranki dostopni preko uporabniškega vmesnika tako, da ima informacijo o ceni preden se odloči za nakup ali prodajo. Pri prodaji in odkupu veljajo omejitve v skladu ZPPDFT-1 in sicer maksimalni znesek nakupa ali prodaje je 1000,00€.
Informacije o delovanju ATM in ceni so dosegljive na naslovu https://www.webs-si.net/bitcoin.php Upravljalec ATM je podjetje: Webs d.o.o., Tehnološki park 24, Ljubljana.
Četrta točka splošnih pogojev je dostopna na uporabniškem vmesniku Avtomata. Celotni splošni pogoji pa na naslovu: https://www.webs-si.net/pogojiposlovanja.php in na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba za tehnično pomoč strankam je dostopna na GSM: 00386 41 753 618
Informacija o prodajni in odkupni ceni na zaslonu je končna cena BITCOINA. Provizija je všteta v ceni!
Virtualna valuta »bitcoin« na podlagi zadevne sodbe predstavlja neposredno plačilno sredstvo med subjekti, ki jo sprejmejo, zato je transakcija menjave v zvezi z njo, ki se šteje za opravljanje storitev za plačilo, oproščena plačila DDV s skladu 4. d) točko 44. člena ZDDV-1 (člen 135(1)(e) Direktive o DDV).
Izhajajoč iz zadevne sodbe je zato treba provizijo, ki je zaračunana za nakup bitcoinov v zameno za evre, oprostiti plačila davka na dodano vrednost, v skladu s 4. d) točko 44. člena ZDDV-1.

Postopek nakupa:
Stranki je na osnovnem zaslonu na voljo ikona KUPI BITCOIN. Po pritisku na ikono se odpre novo okno z informacijo o trenutni ceni Bitcoina, ki ga želi kupiti, grafu gibanja cene kriptovalute, informacija o tem katere bankovce Avtomat sprejema ter gumb KUPI in PREKLIČI. V primeru, da želi stranka kupiti Bitcoin, v režo vloži bankovce enega za drugim (Avtomat preverja pristnost bankovcev) ter pritisne gumb KUPI. Odpre se novo okno, ki informira stranko, če že ima Elektronsko denarnico ali želi Paprirnato elektronsko denarnico.

 • V primeru, da ima stranka elektronsko denarnico označi to opcijo ter približa svoj telefon z QR kodo čitalcu (stranki je na voljo grafični prikaz), ki kodo poskenira in na prečitano kodo pošlje ustrezen znesek Bitcoina.
 • Stranki se na ekranu izpiše, da je na njen naslov (izpis naslova elektronske denarnice) poslan ustrezen znesek Bitcoin-a
 • Po treh potrditvah omrežja Bitcoin ima stranka sredstva v svoji denarnici na razpolago.

Prav tako se stranki izpiše potrdilo o opravljeni transakciji, ki vsebuje podatke o upravljalcu ATM, znesek oziroma vrednost nakazila v BTC in EVRIH ter strankin naslov elektronske denarnice. S tem je nakup zaključen, na ekranu se prikaže začetni zaslon.

Postopek prodaje:
Stranki je na osnovnem zaslonu na voljo ikona PRODAJ BITCOIN. Po preitisku na ikono se odpre novo okno z informacijo o trenutni ceni Bitcoinaki ga želi prodati, grafu gibanja cene kriptovalute ter gum KUPI in PREKLIČI. V primeru da želi stranka prodati preko tipkovnice izbere znesek v EVRIH na zaslonu pa se pojavi znesek v kriptovaluti Bitcoin. Spritiskom na PRODAJ se na zaslnu prikaže navodilo da stranka čitalcu približa svoj telefon s QR kodo in zadostnim zneskom Bitcoin-a. Če je na strankini elektronski denarnici zadosti stredstev v Kriptovaluti Bitcoin se mu po 3 potrditvi Bitcoin omrežja izplača ustrezen znesek v EVRIH.
Prav tako se stranki izpiše potrdilo o opravljeni transakciji, ki vsebuje podatke o upravljalcu ATM, znesek oziroma vrednost nakazila v BTC in EVRIH ter strankin naslov elektronske denarnice.
S tem je nakup zaključen, na ekranu se prikaže začetni zaslon.

REGISTRACIJA

5.
Stranka lahko odda naročilo na spletnem mestu Webs v elektronski obliki, če se je pred tem veljavno registrirala na spletnem mestu Webs kot uporabnik. V postopku registracije je stranka dolžna navesti resnične podatke. Webs ima pravico odkloniti sklenitev pogodbe s stranko, oziroma kadarkoli kasneje pogodbo odpovedati in stranko iz sistema izključiti, če ugotovi, da je stranka v postopku registracije navedla neresnične podatke. V primeru, da Webs zaradi tega nastane škoda, jo je stranka na zahtevo Webs dolžna povrniti

POGOJI IN NAČIN SKLENITVE POGODBE

6.
Pogodbo z Webs lahko sklene fizična ali pravna oseba, ki ima dostop do svetovnega spleta in veljavno odda elektronsko naročilo na spletnem mestu. Naročilo odda stranka na spletnem mestu Webs v elektronski obliki in je podlaga za sklenitev pogodbenega razmerja med stranko in Webs.

7.
Stranka lahko odda naročilo preko spletnega mesta od 00.00 do 24.00, sedem dni na teden, vse dni v letu.

8.
S trenutkom oddaje veljavnega naročila in plačila naročene storitve, se šteje, da je med Webs in stranko sklenjena pogodba, za katero veljajo ti splošni pogoji, kolikor se pogodbeni stranki izrecno pisno ne dogovorita drugače. Elektronsko naročilo, skupaj s temi splošnimi pogoji tvori pogodbo.

9.
Stranki pridobi pravico do določenih storitev šele s trenutkom, ko dobi s strani Webs potrdilo v elektronski obliki, da je bilo njeno naročilo veljavno oddano in opravi plačilo. Stranka pridobi pravico do določenih storitev, za katere je to izrecno določeno po načelu »prvi po plačilu, prvi po pravici«. Stranka se strinja, da bo pogodba, kadar gre za več strank, ki želijo isto storitev ali blago, ki je določeno po vrsti, sklenjena s tisto izmed njih, ki bo prva veljavno opravila tudi plačilo za naročene storitve ali blago. Stranki, s katero zaradi navedenega v prejšnjem odstavku te točke ni bila sklenjena pogodba, je pa vplačala denarna sredstva, bo Webs povrnil vplačana sredstva v roku 8 dni od dneva prejema sredstev na račun.

10.
Plačila bo stranka opravila pri organizaciji za plačilni promet ali banki. Za veljavnost oddanih plačil, ki jih stranka odda pri organizaciji za plačilni promet, Webs ne prevzema nobene odgovornosti. Webs stranki ne jamči, da bodo storitve organizacije za plačilni promet ali banke imele enako razpoložljivost kot to velja za storitve Webs.

11.
Webs jamči stranki, da ji bodo storitve oziroma blago, za katero je bila sklenjena pogodba na voljo najkasneje v roku 24 ur po opravljenem plačilu.

OBSEG, NAČIN, POGOJI IN KVALITETA OPRAVLJANJA STORITEV

12.
Webs zagotavlja stranki, da so storitve, ki jih trži kvalitetne in konkurenčne.

13.
Stranka bo opravljala storitve v obsegu, kot si jih sama izbere ob oddaji spletnega naročila oziroma sklenitvi pogodbe.

14.
Stranka se zavezuje, da bo na spletnem strežniku poslovala skladno s z veljavno zakonodajo, temi splošnimi pogoji in bo spoštovala vsakokratna navodila Webs, glede varnostnih in drugih pogojev poslovanja.

15.
Pravice in obveznosti stranke:

 • na strežnik ne bo nalagala pornografskih in nasilnih vsebin, ali vsebin, ki so v nasprotju z vsakokratno veljavno zakonodajo;
 • tretjim ne bo omogočala dostopa do vsebin navedenih v prejšnji alinei;
 • tretjim preko svojega spletnega mesta ne bo ponujala proizvodov, katerih uporaba in prodaja je s predpisi prepovedana oziroma proizvodov za katerih prodajo nima ustreznih dovoljenj, teh proizvodov tudi ne bo ponujala osebam, ki do njih niso upravičene;
 • na strežnik ne bo nalagala vsebin, ki vsebujejo viruse ali kakršnekoli druge programe, ki bi ali lahko povzročijo škodo strojni ali programski opremi Webs ali tretjim, ki bodo dostopali do njenih vsebin;
 • ne bo nameščala programov, ki bi lahko preko mere obremenili procesor in spomin tretjim, ki bodo dostopali do njenih vsebin ali Webs; kar vključuje tudi nameščanje večjih forumov, irc, chat, ter ostale programske opreme, ki bi lahko ogrozila normalno delovanje strežnika Webs;
 • ne bo nalaga vsebin, ki bi kršile pravice industrijske lastnine ali avtorske pravice ali sorodne pravice tretjih ali katerekoli druge pravice tretjih;
 • zakupljenega prostora na strežniku, ki je namenjen njej, ne bo ponujala ali dajala tretjim osebam v podzakup, brez pisne odobritve Webs;
 • ne bo pošiljala elektronske pošte z reklamno vsebino (spam) na naključne naslove ali masovnih elektronskih sporočil preko spletnega strežnika Webs;
 • se zavezuje, da bo o vseh statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno poslovanje nemudoma obvestila Webs.

16.
Pravice in obveznosti Webs:

 • zagotavljati stranki kvalitetne storitve v obsegu in na način, kot si jih stranka izbere ob oddaji elektronskega naročila;
 • v skladu z veljavno zakonodajo in razpoložljivo tehnologijo v največji možni meri preprečevati izgubo, spremembo in dostop do podatkov stranke, za katerih varovanje je prevzel odgovornost oziroma jih je dolžan varovati na podlagi zakona;
 • obveščati stranko o morebitnih težavah na strežniku, ki bi utegnile vplivati na poslovanja stranke na strežniku;
 • ne odgovarja za prekinitve in napake, ki so posledica naključja višje sile ali dogodkov, ki ne izvirajo iz njegove sfere;
 • v nobenem primeru ni odgovoren za posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi dogodkov višje sile ali dejanj stranke ali tretjih izven njegove kontrole, na katerih ravnanje ni imel vpliva;
 • ne prevzema odgovornosti, če naročena storitev, ne ustreza v celoti specifičnim potrebam in željam stranke;
 • ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, ki jih stranka posreduje tretjim;
 • ne odgovarja za pravilnost vsebin, ki jih stranka namesti na strežnik, kakor tudi ne za pravilnost vsebin, ki jih stranka s strežnika posredujete tretjim osebam oziroma do katerih dostopajo tretje osebe;
 • ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih strani in elektronske pošte;
 • sme zahtevati od stranke umik informacij, vsebin in storitev, če bi bila njihova vsebina na kakršenkoli način sporna, škodljiva ali v nasprotju z vsakokratno veljavno zakonodajo;
 • ima pravico stranko brez kakršnegakoli povračila stroškov izključiti iz sistema, če stranka krši določila teh splošnih pogojev;
 • ima pravico stranko izključiti iz sistema in ji obračunati zakonske zamudne obresti, če stranka ne poravnava svojih zapadlih mesečnih obveznosti v določenem roku;
 • ima pravico uporabniški račun stranke začasno oziroma glede na kršitev trajno izključili iz sistema,če stranka, kljub opozorilu Webs uporablja elektronsko pošto na nedovoljen način;
 • ima pravico začasno ukiniti strankin uporabniški račun, če stranka ne odstrani nedovoljenih skriptov takoj po prejetem opozorilu Webs;
 • stranki ni dolžan vrniti denarja za preostanek plačanega obdobja, če stranka, brez krivde Webs, prekine pogodbo pred iztekom roka določenega v pogodbi.

SPREMEMBA IN PREKINITEV POGODBE

17.
Pogodba je sklenjena za čas enega leta oziroma za obdobje, kot je določeno ob oddaji elektronskega naročila.

18.
Pri storitvah za katere je to posebej določeno je stranka dolžna najkasneje v roku 8 dni pred iztekom obdobja za katerega je sklenila pogodbo, Webs obvestiti o podaljšanju. Če Webs ne prejeme obvestila iz prejšnjega odstavka te točke, se bo štelo, da stranka pogodbe ne želi podaljšati in bo zato pogodba z dnem izteka pogodbenega roka prenehala veljati, uporabniški račun stranke pa bo ukinjen. Pri zakupu prostora na strežnikih in pri prodaji vseh vrst domen se šteje se, da se pogodba avtomatično podaljša za enako obdobje, če stranka v roku 8 dni pred iztekom prejšnjega obdobja, Webs ne obvesti, da ne želi podaljšanja.

19.
V primeru, da pride do prekinitve pogodbe s strani Webs iz razlogov, ki niso na strani stranke, je stranka upravičena do povračila sorazmernega dela vplačanih zneskov.

PLAČILNI POGOJI IN CENE STORITEV IN BLAGA

20.
Stranka bo plačevala storitve Webs v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom, ki je objavljen na naslovu spletne strani Webs.Webs si pridržuje pravico do spremembe cenika. Nove cene veljajo z dnem objave spremenjenega cenika na spletni strani.

21.
Storitve, ki jih stranka naroči je potrebno plačati vnaprej, če ni za določeno storitev določeno drugače.

22.
Stranka bo plačilo za nove storitve opravila na način in v roku določenem ob oddaji elektronskega naročila. Po opravljenem plačilu ji bo Webs izdal račun. V primeru zamude pri plačilu si Webs pridržuje pravico do zaračunavanja zakonskih zamudnik obresti. Stranka soglaša, da vsa komunikacija med naročnikom in ponudnikom poteka po elektronski pošti. V to je vključeno tudi pošiljanje ponudb, predračunov in računov ter ostalih dokumentov v elektronski obliki. V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo posameznega dokumenta (ponudba, račun, itd.) v papirnati obliki, ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške. Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik za obdelavo naročila zaračuna administrativne stroške, ki so razvidni iz predračuna.

23.
Ob podaljšanju uporabe določne storitve, bo stranka v roku določenem na predračunu (8 dni), izvedla plačilo za storitev, ki jo uporablja. Plačilo bo stranka opravila na podlagi predračuna, ki ga bo prejela v elektronski obliki na transakcijski račun Webs. Po opravljenem plačilu ji bo Webs izdal račun.

POSTOPEK REKLAMACIJE

24.
Webs ne prevzema odgovornosti, da bodo storitve ustrezale strankinim specifičnim potrebam, kar vključuje predvsem, da bodo pravočasne, varne, neprekinjene in brez napak.

25.
Stranka ima pravico reklamirati naročene storitve ali blago:

 • če nimajo lastnosti, ki so potrebne za njihovo običajno rabo ali za promet;
 • če nimajo lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jih stranka kupuje, ki pa je bila Webs znana ali bi mu bila morala biti znana;
 • če nimajo lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je Webs izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Webs ne odgovarja za napake, na storitvah ali blagu, če so bile stranke ob sklenitvi pogodbe znane ali ji niso mogle ostati neznane.

26.
Stranka je dolžna prejeto stvar na običajen način pregledati ali jo dati v pregled, brž ko je to po normalnem teku stvari mogoče, in o očitnih napakah obvestiti Webs v osmih dneh, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi pravico, ki ji gre iz tega naslova. Enako velja tudi za opravljene storitve.

27.
Stranka ima pravico ugovarjati zoper izstavljeni račun. Reklamacijo odda stranka najkasneje v roku 8 dni, pisno na naslov Webs ali po elektronski poti na elektronski naslov reklamacije@webs.si. Webs bo stranko v elektronski obliki obvestil o prejemu njene vloge na elektronski naslov,ki ga stranka navedbe v svoji vlogi.

28.
Webs se zavezuje reklamacije reševati v razumnem roku, in sicer bo stranko o izidu reklamacijskega postopka obvestil najkasneje v roku 15 dni po prejemu reklamacije.

VARNOSTNI POGOJI IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

29.
Stranka je dolžna svoje storitve uporabljati v skladu z zakonom in temi splošnimi pogoji. Stranka je sama odgovorna za dostop do svojega sistema in bo tudi sama poskrbela za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesel. Stranka ne bo programske ali strojne opreme uporabljala za izvrševanje kaznivih dejanj ali pridobivanja podatkov o drugih naročnikih. Vsi poskusi pridobivanja tujih gesel, preizkušanja varnostnih lukenj sistema in uporaba programske opreme ki, lahko povzroči kakršnokoli premoženjsko ali nepremoženjsko škodo Webs ali tretjim so razlog za odpoved pogodbe in razlog za sprožitev ustreznih postopkov zoper stranko. Spletno stran želimo vzdrževati na način, da obiskovalcem nudi enostavno uporabo in zagotavljanje želenih informacij. V ta namen uporabljamo ‘piškotke’ (angleško Cookies), majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku naše spletne strani shranijo na vaš računalnik. Ti piškotki ne omogočajo osebne identifikacije obiskovalcev naše spletne strani. S pomočjo piškotkov zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in jih ne uporabljamo za potrebe oglaševanja. V osnovi obstajajo naslednje vrste piškotkov:

 • potrebni piškotki, brez katerih spletna stran ne deluje pravilno (npr. shrani izdelke, ki ste jih dali v nakupovalno košarico)
 • piškotki, ki skrbijo za funkcionalnost spletne strani (spletna stran si zapomni, kateri jezik ste izbrali in vam ga ob ponovnem obisku ponudi sama). Seveda ta piškotek velja samo za našo spletno stran in vam ne sledi na druge spletne strani – tam si morate določeno funkcionalnost nastaviti sami posebej
 • piškotki, ki skrbijo za razne statistične namene, npr. prikažejo nam katere naše vsebine so največkrat obiskane, kaj obiskovalci ne gledajo itd. Na ta način lahko zagotavljamo boljšo vsebino na naši spletni strani. Te informacije nam seveda ne omogočajo vaše identifikacije in so anonimne
 • piškotki, ki skrbijo za oglaševanje tretjih oseb. Ti piškotki lahko sporočajo lastnikom katere spletne strani obiskujete, katere oglase si ogledujete ipd. Naša spletna stran ne uporablja teh piškotkov.

Na naši spletni strani trenutno uporabljamo piškotke iz prve, druge in tretje skupine. V primeru uporabe piškotkov iz četrte skupine, si le-te lahko izklopite sami z orodjemm na prvi strani (ali pa uporabite napotke iz spodaj navedenih povezav) in nam onemogočite njihovo uporabo. Če želite, lahko v brskalniku popolnoma prepoveste ali dovolite uporabo piškotkov (izbrišete že obstoječe piškotke) iz naše spletne strani (mogoče boste morali postopek ponoviti ob posodobitvi, menjavi svojega brskalnika, možno je tudi, da v tem primeru naša spletna stran ne bo več delovala oz. je ne boste mogli uporabljati v vseh predvidenih namenih). Kako lahko to naredite v nekaterih brskalnikih, lahko izveste na spodaj navedenih povezavah:

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Internet Explorer
 • Opera
 • Apple Safari
 • Windows Phone
 • Google Android

30.
Webs se zavezuje varovati osebne in druge podatke stranke, do katerih bo prišel v času trajanja pogodbenega razmerja, še najmanj 3 leta po prenehanju veljavnosti pogodbe. Webs strankinih osebnih podatkov ne bo posredovali tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabljal v komercialne namene, razen kadar bo te podatke dolžan izročiti na podlagi zakona ali na podlagi odločbe sodišča. V primeru hekrskih napadov ali drugih nepooblaščenih vstopov v sistem, Webs ne odgovarja za osebne podatke stranke.

SODNA PRISTOJNOST

31.
Stranka se strinja, da se bodo v primeru spora, vsa sporna razmerja med stranko in Webs reševala pred pristojnim sodiščem po sedežu Webs.

ZAKUP PROSTORA NA SREŽNIKU OZIROMA GOSTOVANJE STREŽNIKOV

32.
Za zakup prostora na strežniku se šteje namestitev vsebin stranke na virtualni strežnik, ki ga upravlja WEBS. Za gostovanje se šteje tudi namestitev strojne opreme stranke na kateri se nahajajo njene vsebine v prostorih Webs.Pri nakupu nekaterih vrst gostovanja je zraven možno dobiti še brezplačno domeno. Vrsta brezplačnih domen in paketov gostovanja je navedena posebej. Brezplačno domeno je možno naročiti samo ob nakupu gostovanja. Ob nakupu gostovanja ni možno priključiti domene, ki je že registrirana ali prenešena oz. podaljšana.

REGISTRACIJA DOMEN

33.
Webs, kot registrar omogoča stranki registracije mednarodnih domen, hkrati pa tudi domen pod nacionalno vrhnjo domeno.si. Webs opravi za stranko postopek registracije domene pod nacionalno vrhnjo domeno si. skladno z Arnesovimi splošnimi pogoji za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si, ki so objavljeni na internet naslovu Register.si.

Dodatni pogoji veljajo še za nekatere druge domene. Priporočamo, da si pred registracijo preberete dodatne pogoje na domači strani od posameznega nacionalnega registrarja oz. nas vprašate za le-te.


Ljubljana, dne 01. 06. 2016